USŁUGI TRANSPORTOWE.
SPRZEDAŻ WĘGLA.
USŁUGI TRANSPORTOWE.
SPRZEDAŻ WĘGLA.
Slider

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW I PARTNERÓW WELPO PIOTR ŚCIRKA

 

Szanowni Państwo

W zawiązku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 s dnia 27 kwietania 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( określone jako „RODO”, „GDPR” lub Ogólne Rozporządzenie o ochronie Danych”) proszę o zapoznanie się z trścią klauzuli informacyjnej.

 

WELPO Piotr Ścirka niniejszym informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jako naszych klientów i partnerów handlowych jest WELPO Piotr Ścirka, Jastków 90, 21-002 Jastków

2) Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymaliśmy od Państwa w drodze dobrowolnej zgody – w związku z zainteresowaniem naszą ofertą lub informacje, które przekazali nam Państwo w związku z korzystaniem z naszych usług lub zawartymi umowami.

3) W szczególności możemy przetwarzać następujące Państwa dane osobowe:
a) dane firmy (np. nazwa, numer NIP, adres czy siedziba) oraz dane osób, które działają w imieniu firmy lub ją reprezentują (dane identyfikujące i dane kontaktowe).
b) dane pracowników firmy, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy;
c) dane klientów indywidualnych, podane na potrzeby zakupu wyrobów węglowych;

4) Przetwarzamy dane osób fizycznych  są pobierane tylko i wyłącznie w związku ze zmianą  w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (Dz. U. poz. 1697) i tylko w takim celu będą przetwarzane. 

5) Dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu realizacji świadczonych przez nas usług – zgodnie z Państwa dyspozycją lub treścią zawartej umowy ;
b) w celu marketingu usług własnych oraz kontaktu z Państwem;
c) w celu poprawy jakości obsługi, rozwoju produktu oraz prowadzenia badań satysfakcji.

6) Państwa dane – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi – mogą być powierzone firmom współpracującym z nami przy
realizacji Państwa zleceń a w szczególności naszym podwykonawcom oraz współpracownikom.

7) Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zawarta z Państwem umowa lub dobrowolna zgoda oraz uzasadniony interes prawny
administratora w odniesieniu do marketingu usług własnych.

8) Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy oraz przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń po zakończeniu jej wykonywania.

9) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10) Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w trakcie trwania umowy może uniemożliwić nam realizację niektórych ze zobowiązań wynikających
z treści zawartej umowy. Dyspozycja taka nie będzie również skuteczna wobec danych niezbędnych do wykonania umowy lub danych, które zobowiązani jesteśmy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

11) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie
podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

12) W ramach przetwarzania danych nie stosujemy automatycznego profilowania danych osobowych w rozumieniu RODO ani nie podejmujemy
zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu.

13) We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych jak również realizacją Państwa praw wynikających z obowiązujących przepisów możecie Państwo kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD), dostępnym pod adresem e-mail:
martascirka@wp.pl.

 
Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio